2019-07-16

Status prawny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r., - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (dz. U. z dnia 29 października 1998 z późn. zm.)- zgodnie z którym z dniem 1 stycznia 1999 r. w miastach będących siedzibami władz powiatów tworzy się powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej I instancji w sprawach nadzoru budowlanego, wykonującym zadania na szczeblu powiatu, działając na podstawie:

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),


2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami),


3. ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późniejszymi zmianami)


4. przepisów odrębnych,


5. regulaminu organizacyjnego.

 

Inspektorat jest urzędem administracji rządowej, a osoby zatrudnione w Inspektoracie na stanowiskach urzędniczych (z wyjątkiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.

Kierownikiem urzędu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, będący organem administracji publicznej, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, wykonujący obowiązki dyrektora generalnego, zawarte w ustawie o służbie cywilnej.

Załączniki

  Kodeks postępowani...racyjnego.pdf 846,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozporządzenie dot...szkalnych.pdf 137,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ustawa o postępowa...nistracji.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ustawa o wyrobach budowlanych.pdf 732,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Warunki techniczne.pdf 1017,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie w spr...dowlanego.pdf 167,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Prawo budowlane 201...poz. 1186.pdf 955,1 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się