Lista artykułów

Nazwa artykułu
Pozwolenie na użytkowanie
Pozwolenie na użytkowanie Przed przystąpieniem do użytkowania
obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o
pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli: Wniosek w sprawie
udzielenia pozwolenia na użytkowanie składa się do
właściwego organu - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - wniosku o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany
dołączyć:
17.07.2019 więcej
Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na
którego wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę,
należy złożyć do właściwego organu - Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego - zawiadomienie o zakończeniu budowy, chyba że
wymagane jest pozwolenie na użytkowanie (art. 54 ustawy - Prawo
budowlane).
16.07.2019 więcej
Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy
Inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwy organ - Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót,
oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością
realizacji budowy z projektem, na które jest wymagane pozwolenie
na budowę, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem (art. 41
ust. 4 ustawy - Prawo budowlane).
16.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się