Lista artykułów

Nazwa artykułu
Stwierdzenie nieprawidłowości co dalej?
DO CZEGO ZOBOWIĄZANI SĄ WŁAŚCICIELE, ZARZĄDCY ORAZ
UŻYTKOWNICY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PO KONTROLI, PODCZAS KTÓREJ
STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI?
17.07.2019 więcej
Sankcje za naruszenia
JAKIE SANKCJE GROŻĄ ZA NARUSZENIE USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW
ZWIĄZANYCH Z KONTROLAMI?
17.07.2019 więcej
Które obiekty podlegają wyłączeniom obowiązku?
Które obiekty budowlane i w jakim zakresie podlegają
wyłączeniom z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych
stanu technicznego?
17.07.2019 więcej
Kto odpowiada za utrzymanie obiektu budowlanego?
Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane to właściciel
lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować go
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego
właściwości użytkowych i sprawności technicznej,
zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań
podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji,
bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania,
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności
energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
17.07.2019 więcej
Kontrola okresowa - osoby uprawnione.
Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych.
17.07.2019 więcej
Kontrola okresowa wykonywana raz w roku
Kontrola okresowa wykonywana raz w roku
17.07.2019 więcej
Kontrola okresowa - raz na pięć lat
Kontrola okresowa wykonywana raz na pięć lat
17.07.2019 więcej
Kontrola okresowa - dwa razy w roku
Kontrola okresowa wykonywana co najmniej dwa razy w roku
17.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się